Všeobecné obchodní podmínky


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Provozovatelem „internetového obchodu“ VIIINO a zároveň prodávajícím na adrese viiino.cz je Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku Ing. Martin Lička, IČ: 88784134, DIČ: CZ7505304928, se sídlem Jeronýmova 425, 738 01 Frýdek-Místek, Sp. značka: ŽÚ/4514/2012/Ši Magistrát města Frýdku-Místku (dále jen „prodávající/provozovatel“).

1.2 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup vín, destilátů, pochutin a dalších movitých věcí (dále jen „zboží“), které jsou nabízeny prodávajícím ke koupi v internetovém obchodu prostřednictvím webového rozhraní prodávajícího na adrese viiino.cz, prostřednictvím něhož je zprostředkován nákup a prodej zboží prodávajícího (dále jen „internetový obchod“). Provozovatelem internetového obchodu je prodávající.

1.3 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání jako spotřebitel za účelem přímé spotřeby (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu na adrese viiino.cz. Nákup zboží na internetovém obchodu za účelem podnikání, např. za účelem jeho dalšího prodeje, je možný, avšak neuplatní se na něj tyto obchodní podmínky.

1.4 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

1.6 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2 Při registraci na internetovém obchodu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Zákaz prodeje alkoholu osobám mladším 18ti let. Prodávající se prostřednictvím internetového obchodu viiino.cz zabývá prodejem alkoholických nápojů. Z tohoto důvodu je podmínkou k uzavření kupní smlouvy dovršení věku 18ti let.

3.2 Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.3 Internetový obchod obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.4 V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.5 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

3.6 Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Objednat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

3.7 Prodávající neprodleně po obdržení objednávky zašle kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal v uživatelském účtu či v objednávce. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8 V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, učiní kupujícímu pozměněnou nabídku, a to formou emailu nebo telefonického hovoru. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

3.9 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výši kupní ceny, předpokládaných nákladů na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například elektronickou poštou či telefonicky).

3.10 Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

3.11 V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

3.12 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby

4.1.1 v hotovosti či bezhotovostně platební kartou při osobním odběru v provozovně prodávajícího – kamenný obchod VIIINO na adrese Vítkovická 3299/3A, Moravská Ostrava a Přívoz

4.1.2 bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány ComGate

4.1.3 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 252146727/0300, vedený u společnosti ČSOB a.s. (dále jen „účet prodávajícího“) na základě potvrzení objednávky ze strany prodávajícího a zaslání pokynů k platbě, při zvolení možnosti platby bankovním převodem Vám pošleme fakturovanou částku s číslem našeho účtu po zpracování objednávky, zboží Vám bude dodáno do 3 pracovních dnů po připsání fakturované částky na náš účet, v případě vyprodání skladové zásoby Vás kontaktujeme a navrhneme náhradní variantu v dodávce zboží

4.1.4 dobírkou v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou v místě určeném kupujícím v objednávce při předání zboží dopravcem

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení bodu 4.7. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

4.4 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5 V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

4.6 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.7 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (bod 3.9.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.8 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.9 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Pokud zvolený způsob platby podléhá EET, kód této transakce je uveden na příslušném daňovém dokladu.

4.10 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad/fakturu. Prodávající Ing. Martin Lička je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad/fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo bude tento doklad přiložen k dodávanému zboží.


5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMOUVY

5.1 Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

5.2 Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

5.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží zákazník pošle odstoupení od kupní smlouvy, vrácení zboží prodávajícímu by mělo proběhnout do čtrnácti (14) dnů od zaslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4 Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat formulář o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

5.5 Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře. V případě, že jste již zboží převzal(a), doporučujeme jej doručit spolu s dokladem o pořízení na vlastní náklady na adresu kamenné prodejny VIIINO Vítkovická 3299/3A, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz. Zboží doporučujeme zaslat kompletní, nemělo by být poškozené, ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce s přiloženým dokladem o koupi a je-li to možné, v původním obalu. Zboží by nemělo být zasláno na dobírku a doporučujeme je pojistit. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

5.7 Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

5.8 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.9 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.


6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1 Zboží je distribuováno po předchozím potvrzení objednávky prostřednictvím kurýrní služby. Dodací lhůta je 2–5 následujících pracovních dnů. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech vzniklých vyšší mocí nebo v případech, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nestandardního či spekulativního složení a velikosti.

6.2 Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy kupující.

6.3 Zboží je kupujícímu dodáno

6.3.1 na adresu určenou kupujícím v objednávce

6.3.2 osobním odběrem v provozovně prodávajícího – kamenný obchod VIIINO na adrese Vítkovická 3299/3A, Moravská Ostrava a Přívoz

6.4 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.5 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, respektive náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.6 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

6.7 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

6.8 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.


7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE, VRÁCENÍ ZBOŽÍ, ZÁRUKA, TRVANLIVOST

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2 Oprávněná reklamace: V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši.

7.3 Neoprávněná reklamace: Spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

7.4 Uplatnění reklamace: Jestliže je zaslané zboží po rozbalení vadné, nekompletní, neodpovídá obsahu objednávky či je poškozené, oznamte nám zjištěné vady co nejdříve emailem na martin.licka@email.cz.

7.5 Způsob a lhůta pro vrácení peněz: Vrácení peněz probíhá po dohodě se spotřebitelem, bankovním převodem na jeho účet, bez jakýchkoliv dodatečných nákladů pro spotřebitele. Lhůta na vrácení peněz je 7 dnů od ukončení reklamace.

7.6 Vyrozumění spotřebitele o vyřízení reklamace: Spotřebitel je informován, že prodávající převzal zboží do reklamačního procesu, kdy ho převzal a jaká bude doba předpokládané nápravy. O vyřízení reklamace je spotřebitel informován e-mailem na registrační e-mailovou adresu.

7.7 Adresa dodání reklamovaného zboží: VIIINO Vítkovická 3299/3A, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

7.8 Reklamace bude řešena ihned, ve složitějších případech do tří dnů. Reklamace musí být dle zákonné lhůty vyřízena nejpozději do 30 dnů, pokud není domluvena mezi zákazníkem a prodejcem delší lhůta.

7.9 Po dodání prodávající neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo neodbornou manipulací se zbožím ze strany kupujícího.

7.10 Jsou uznány pouze prokazatelné senzorické závady kvality vín, a to při navrácení většiny obsahu láhve, včetně originálního uzávěru. Zároveň není možné reklamovat závady vín po víceletém uskladnění u zákazníka nebo vady způsobené stářím při nákupu již lahvově zralých vín, například u starých ročníků Bordeaux vín a vín z Burgundska. Ze strany dodavatele jsou víno a destiláty skladovány v optimálních podmínkách, částečně v klimatizovaném prostoru a díky vysoké obrátkovosti zboží je zajištěna jeho čerstvost. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Vinný kámen není důvod k reklamaci je naopak projevem kvality, stejně jako depoty u červených vín. Samostatnou kapitolou jsou „přírodní vína“, která jsou často nefiltrovaná, nečiřena, obsahují „zákaly, sediment“. Je „skoro nulová“ pravděpodobnost výskytu „pachuti po korku, korkového vína, TCA“ v případě uzavření vína šroubovacím uzávěrem, skleněným uzávěrem, či dalšími alternativními uzávěry, korky DIAM (díky svému zpracování výrobce vylučuje výskyt této vady).

7.11 Trvanlivost jednotlivých druhů vín a destilátů je individuální. Optimální doba spotřeby a potenciál archivace vín je závislý od ročníku, technologie zpracování a školení. V tom je kouzlo vína. Víno je živý organismus, neustále se mění, vyvíjí, získává svůj charakter a stárne, podobně jako lidé. U nepotravinářských produktů se záruční doba řídí novelou občanského zákoníku a je stanovena na 24 měsíců.

7.12 Před odesláním reklamovaného zboží Vám doporučujeme nás nejdříve kontaktovat telefonicky. Můžete tak předejít zbytečným komplikacím, zdržením, výdajům, apod. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující ideálně uplatnit osobně na adrese VIIINO Vítkovická 3299/3A, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz.

7.13 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.


8. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

8.1 Prodávající, v souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, informuje spotřebitele o možnosti řešit spory, vyplývající ze smluv uzavřených s prodávajícím, prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00. Informace pro řešení sporů on-line najdete na: http://ec.europa.eu/consumer/odr.

8.2 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.3 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


9. DORUČOVÁNÍ

9.1 Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

9.2 Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.


10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

10.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.


11. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

11.1 Veškeré uveřejněné podklady na internetovém obchodu viiino.cz (fotografie, textový obsah) jsou chráněny autorským zákonem č. 121/2000 Sb. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího. Použití výše uvedených podkladů je možné pouze se souhlasem Ing. Martin Lička, kontakt: e-mail: martin.licka@email.cz


12. KONTAKT

12.1 elektronická korespondence/e-mail: martin.licka@email.cz

12.2 telefon: kamenná prodejna VIIINO 703 331 675 (dle aktuální otevírací doby)
Martin Lička 739 600 447 (pondělí – pátek 10:00 – 18:00 hod)

12.3 doručovací adresa pro reklamace, vrácené zboží: VIIINO Vítkovická 3299/3A, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz (ideálně po předchozí elektronické či telefonické komunikaci)

12.4 doručovací adresa pro případnou písemnou korespondenci: Ing. Martin Lička, Jeronýmova 425, 738 01 Frýdek-Místek